Ideario

1. VALORES DEMOCRÁTICOS

Coñecer e facer propios valores persoais e sociais que favorezan a convivencia democrática e a responsabilidade cidadá.

2. PARTICIPACIÓN

Regular as canles de participación e xestión do centro para garantir unha xestión corresponsable. Facilitar o desenvolvemento de aptitudes e calidades profesionais e persoais de todos os profesores que favorezan a concepción do centro como comunidade corresponsable. Favorecer a participación responsable dos alumnos na comunidade escolar. Potenciar a asociación de pais como medio para canalizar as necesidades e inquedanzas dos seus membros, en estreita colaboración co proxecto educativo do centro.

3. APRENDER A APRENDER

Favorecer a adquisición dunha madurez persoal, desenvolvendo as capacidades intelectuais, afectivas e sociais que lle permitan aprender ao longo da vida de forma autónoma. Potenciar as aprendizaxes significativas, baseadas primordialmente nunha memorización comprensiva e non meramente repetitiva ou mecánica. Ensinar a utilizar os coñecementos e destrezas adquiridos para afrontar os problemas da súa experiencia diaria. Fomentar a asimilación sistemática e crítica da cultura entendida como patrimonio de coñecementos, valores, costumes, crenzas e formas de vida. Coidar a ensinanza de cada materia, poñendo maior énfase nos aspectos instrumentais e buscando o rigor científico para fomentar a capacidade de observación e crítica e a adquisición de hábitos de traballo intelectual. Seleccionar as técnicas máis axeitadas para favorecer a motivación e a actividade. Considerar o esforzo como un medio educativo para o proceso de personalización e socialización.

4. RECOÑECEMENTO DA FUNCIÓN DOCENTE

Proporcionar ao profesorado os medios e condicións que lle permitan desenvolver unha acción educativa de calidade, posibilitando especialmente o traballo en equipo e a súa formación permanente. Promover a acción investigadora do profesorado coa finalidade de mellorar ou modificar a práctica educativa e potenciar, á súa vez, o enriquecemento persoal.

5. LIBERDADE CRISTIÁ E DE CONCIENCIA

Encamiñar toda a actividade académica do Centro de modo que se desenvolva nun clima de diálogo, respecto e aceptación mutua.

6. ESTILO CRISTIÁ

Potenciar os procesos de madurez e desenvolvemento da propia identidade do alumno, buscando unha escala de valores de acordo co modelo de home cristiá. Axudarlle a formular e realizar un proxecto persoal de vida respectando as distintas etapas psicoevolutivas. Fomentar a vivencia cristocéntrica e mariana. Facilitar o crecemento espiritual do profesorado como condición para reflectir na comunidade educativa os valores evanxélicos.

7. DIÁLOGO FE, CULTURA, VIDA

Presentar as distintas disciplinas desde unha visión cristiá que expoña criticamente ciencia e cultura. Organizar curricularmente cada materia de xeito que posibilite ao alumno integrar todos os coñecementos dos distintos campos da ciencia e a cultura para que a persoa se convirta en referente de interpretación de ditas realidades.

8. EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Organizar o grupo-clase de forma que se favoreza a aprendizaxe de todos e cada un dos alumnos .Impulsar a acción titorial, individual e grupal, como instrumento para levar a cabo a orientación educativa e profesional.

9. EDUCACIÓN PERSONALISTA

Desenvolver a liberdade persoal desde o exercicio da aceptación e o dominio dun mesmo en apertura aos demais, tendo como referente o cumprimento do deber .Potenciar os aspectos da racionalidade relacionados coa reflexión e a busca da verdade. Desenvolver o xuízo crítico para apreciar as consecuencias das condutas persoais e o aprezo e discernimento de valores. Recoñecer a vontade como medio esencial do progreso persoal. Potenciar a interioridade como medio para favorecer a educación de persoas profundas. Estimular a relación interpersonal entre educando, protagonista da súa educación, e educador, o cal ha de combinar empatía e autoridade.

10. PEDAGOXÍA INTEGRAL

Priorizar o desenvolvemento harmónico de todas as dimensións do alumno para lograr unha unidade persoal, coa axuda imprescindible da graza. Desenvolver a personalidade do educando en busca dunha madurez humana que tenda á liberdade.

11. AMBIENTE DE FAMILIA

Favorecer un clima que estimule as relacións positivas, coidando os pequenos detalles. Procurar a cohesión da comunidade compartindo os valores e normas que sustentan a nosa tarefa educativa.

Claves da nosa acción educativa

A persoa do educando como valor absoluto e fin en si mesma.

Nos nosos centros a persoa  convértese en pedra angular de toda a tarefa educadora. De aí  que o noso proceso educativo sexa á vez un proceso de personalización a través do cal se medra en humanidade.

 

O alumno como protagonista da súa propia educación

Concebimos o proceso de ensinanza-aprendizaxe como un proceso dinámico no que o educando é o protagonista, polo que pretendemos suscitar nel unha resposta positiva e responsable. Ao principio, esta tarefa comeza sendo axudada desde o exterior, é heterónoma; progresivamente o alumno vai logrando independencia no proceso educativo ata adquirir maiores niveis de autonomía.

Os profesores, facilitadores da tarefa, desempeñan un papel insustituíble mediante a axuda ao alumno para gobernarse a si mesmo, respectando a súa liberdade pero motivándoo desde as razóns que impulsan para actuar.
Na nosa proposta educativa a educación “en” e “para” a liberdade  susténtase nos seguintes piares:

    • capacidade de autodominio
    • preocupación polos demais
    • cumprimento do deber.

Estes tres piares  susténtanse á súa vez no cultivo da responsabilidade.

Trátase de motivar ao alumno para que progresivamente vaia asumindo a responsabilidade da súa autoeducación e comprendendo que nesa misión ninguén o pode suplir. Hai que orientalo para que vaia perfilando o seu propio proxecto de vida e para que entenda que ningunha aprendizaxe se logra sen esforzo e, menos aínda, se se trata de aprender a ser persoa.

Enseñar a pensar bien

Ademais dos aspectos instrucionais, base de todo proxecto educativo, o noso busca potenciar outros aspectos relacionados coa racionalidade. Entre eles, é prioritaria a reflexión que ensina a tomar conciencia da trascendencia dos actos que se realizan e das súas consecuencias para si e para os demais; ademais é medio para descubrir e apreciar os valores e base do discernimento dos contravalores. É esencial que a reflexión se acompañe dunha educación para o silencio que facilite ao alumno non só usar a intelixencia, senón escoitar no seu interior.

Por outra parte, é necesaria a formación do xuízo crítico para dar resposta á realidade social sen deixarse manipular por ela; á  vez que fomenta, desde o respecto, a crítica construtiva e conducente á acción.
Pensar ben posibilita a elección e xerarquización dunha escala de valores persoal.

Unha educación centrada na cultura do esforzo

Recoñecemos o esforzo como elemento constitutivo da aprendizaxe e como garantía de progreso persoal. Na nosa sociedade é de enorme importancia que os alumnos tomen conciencia de que o esforzo persoal xenera un alto grao de satisfacción e fainos medrar como persoas.

Se o entusiasmo é motor que impulsa á superación, a medida que saibamos crear un clima de entusiasmo na aula e no centro, estaremos cautivando aos nosos alumnos para que interioricen esta cultura do esforzo.

Unha formación ao servicio dos demais

Unha comunidade educativa que vive en comunión eclesial fai da convivencia a ocasión cotiá para vivir a súa vocación de servizo, desde a conciencia de que a fe é a fonte máis profunda da que se nutre a entrega aos outros.

Nun clima de unidade, todos nos axudamos co exemplo compartindo as alegrías e as dificultades e todo aquilo que nos fai sentirnos membros non só dun mesmo centro, senon dunha “familia” onde somos acollidos e todos nos implicamos responsablemente.

Este clima depende de cada actuación persoal e  foméntase co diálogo, a comprensión e o perdón, buscando sempre a verdade e querendo o ben.

Unha educación que coida dos pequenos detalles, que cultiva a alegría e o entusiasmo, que propicia a participación activa desde unha cohesión en valores e normas, que acepta e respecta a autoridade prepara para insertarse socialmente cunha actitude de servizo en cada acontecemento da vida.

No noso colexio vivir ao servizo dos demais supera os límites do centro para abrirse á transformación do mundo desde os valores do Evanxelio non só mentras dura a etapa escolar, senon, sobre todo, cando remata, de modo que tratamos de preparar persoas que entendan a súa profesión e as súas calidades persoais como bens que deben poñer a disposición do ben común.