P.D.B

P.D.B. (Programa de desenvolvemento básico)

O programa físico é fundamental para o desenvolvemento integral do neno. Traballamos a diario en base a circuítos motores, que son recorridos onde o neno atravesa diferentes obstáculos que permitirán as súas destrezas motores.

Este programa traballa tres áreas imprescindibles:
• Mobilidade: Gateo, arrastre,camiñar,correr.
• Equilibrio: Xiros,bancos,equilibrio.
• Competencia manual:Colgarse,balanceo,braquiación,actividades motoras finas de brazos e pulso.

Estas áreas son imprescindibles para actividades básicas de escritura.
O PDB incide directamente nos procesos de aprendizaxe dos nosos alumnos: nas dificultades visuais, nas alteracións da lectura e/ou escritura, no xeito de coller o lapis e calidade de pinza escribana, nas posturas adoptadas ante o papel ou libro, e na disposición espacial das figuras fronte ao papel.

 

P.D.B (Programa de desenvolvemento básico)