Educación Secundaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en aspectos humanístico, artístico, científico y tecnolóxico; desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para  su incorporación a estudios posteriores y para  su inserción laboral, y formalo para el ejercicio de  sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas.
Organización dos cursos da ESO.-

As materias impartidas na ESO son as establecidas no Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas de Secundaria.

En canto as materias optativas, os alumnos e alumnas serán orientados de xeito que escollan aquelas que favorezan a súa educación posterior.

– En terceiro da ESO, das materias ofertadas polo centro, impártese a segunda lingua estranxeira: francés,.
– En cuarto curso, ademais cursan tres materias elixidas : Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Informática.; e complétase o currículo coa materia optativa:, Francés.

Aínda que nalgunhas áreas se traballen de forma máis específica, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, e a educación en valores serán tratadas en todas as materias impartidas.

Asimesmo, traballamos en base ao proxecto TIC co que conta o centro, contando con pantalla dixital, canón e ordenador en todas as aulas da ESO. Ademáis, contaremos co Proxecto Abalar nos dous primeiros cursos da ESO.

Traballamos o tema das intelixencias múltiples nas diferentes materias e eventos do centro, como pode ser a organización de obradoiros, proxectos de aula, festivais, etc.

También disponible en: Gallego

Ir arriba